disclaimer.

legal.

copyright.

Fransastic draagt op dagelijkse basis zorg en aandacht voor de samenstelling, volledigheid, juistheid en actualiteit van deze website en de daarin opgenomen informatie. Wij kunnen niet instaan voor eventuele onjuistheden die hierin worden gepubliceerd. Wijzigingen worden door ons op dagelijkse basis aangevuld of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht. Fransastic kan niet in staan voor het feit dat de informatie op deze website niet geschikt is voor het doel waarvoor de gebruiker de informatie geraadpleegd. Fransastic sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of in enig verband houdt met het gebruik van deze website. Alle aangeboden acties waarbij Fransastic zijn betrokken of een (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen vallen hieronder  Fransastic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe dan wel indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze website is verkregen of de informatie welke door derden aangeboden wordt op deze website. Hiermee bedoelen wij de ieder inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken of het alle andere zaken welke in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Wij behouden ons altijd het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien deze zijn aangeboden of reeds geplaatst zijn en in strijd zijn met de wet, de belangen van overige internet gebruikers, derden of de Algemene Voorwaarden van Fransastic


Alle weblinks welke gebruikt worden op deze webiste vallen buiten de aansprake-lijkheid van Fransastic m.b.t. de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop deze sites omgaan met persoons gegevens of andere identificeerbare informatie van de gebruiker.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fransastic spant zich in om de website geregeld te actualiseren en / of aan te vullen. Er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend waarbij wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade welke een gevolg zijn van het gebruik van de informatie op deze website.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden ververveel-voudigd, opgeslagen in een geautoma-tiseerd gegevens bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fransastic.

Fransastic respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de website en dienstverlening voor de relatie. Wij zullen de gegevens nooit voor andere doelen gebruiken en/of aan derden verkopen.


Klik hier voor een uitgebreide verklaring.

privacy policy.

© 2005-2018  Fransastic | Zeist - the Netherlands.

All rights reserved.


Webdesign by studiofrans

copyright.shapeimage_1_link_0
privacy policy.shapeimage_2_link_0
legal.shapeimage_3_link_0
disclaimer.shapeimage_4_link_0
credits.shapeimage_5_link_0

versie.

english.disclaimer_eng.htmldisclaimer_eng.htmlshapeimage_7_link_0
nederlands.shapeimage_8_link_0
home.home.htmlhome.htmlshapeimage_11_link_0
publishing.publishing.htmlpublishing.htmlshapeimage_12_link_0
art gallery.artgallery.htmlartgallery.htmlshapeimage_13_link_0
contact.about_contact_follow.htmlabout_contact_follow.htmlshapeimage_14_link_0
over.about_contact_follow.htmlabout_contact_follow.htmlshapeimage_15_link_0
pers.pers.htmlpers.htmlshapeimage_16_link_0
media.shapeimage_17_link_0
the good life.thgdlf_home.htmlthgdlf_home.htmlshapeimage_18_link_0